Iron -> Gold
5.00 EUR

Iron -> Diamond
15.00 EUR

Iron -> Emerald
30.00 EUR

Gold -> Diamond
10.00 EUR

Diamond -> Emerald
15.00 EUR

Gold -> Emerald
25.00 EUR